Trần Trí Sân vai Mã Nhất Minh và Củng Gia Hân vai Hàn Duẫn Nhi