Trần Hào với tạo hình na ná nhà thết kế Karl Lagerfeld