After School này sẽ sánh đôi cùng một thành viên nhóm nhạc ZE: A là Park Hyung Sik


error: